De Cupere tot De Kuijper

De Cupere tot De Kuijper een genealogie van Ridders & Jonkers

 

CURIOSA & NOSTaLGIE

 

Vragen en contact email: johan@kuijper.de

 Wat is Keervliet en waar ligt het ?

Het oudstbekende landgoed in de familie heette in die tijd "Kerrevliete" Een haringvangst dorp met een kapel en klein kasteeltje. Ofwel, Keervliet is in geheel Zeeland onbekend. Geervliet en Heenvliet zijn gebieden die op het thans Zuid Hollandse eiland liggen. Voor de hand ligt dan ook daar naar een gebied, heerlijkheid of kasteel Kerrevliete -oude spelling- te zoeken. Jammer genoeg heb ik daar geen sporen van kunnen ontdekken. Waar heeft het dan wel gelegen?

Na bijna mijn speurtocht te hebben opgegeven, viel mijn aandacht op een stukje uit een oude encyclopedie van der Aa, voor aardrijkskundige plaatsen in de Nederlanden.

Het betrof een heerlijkheid Vliete genaamd op het eiland Noord Beveland, wat naast een dorpje ook de St. Catharinakapel en een kasteel bevatte dit gebied.

Mogelijk is deze kapel van Kerrevliete geweest waar onze oudst bekende voormoeder Ida de Cupere van Renesse ligt begraven.

Misschien zullen de resten nog eens worden opgegraven, want dorp kasteel en kapel zijn in de zestiende eeuw door watersnoden geheel door de zee verzwolgen.

Ook de datum van rond de zestiende eeuw komt overeen met de familiegeschiedenis.

Swer Almus of Le pere Anselme: Vermoedelijk was dit een benaming voor verschillende monniken die aan geschiedschrijving deden, want ik kom de naam in diverse tijdspanne en plaatsen tegen. (een beetje als Merlijn uit de Engelse kronieken. Weet je dat de eigenaar van de tuin waar Jezus Christus is begraven Jozef van Amarithea, ook Merlijn in middeleeuwse boeken wordt genoemd?) De speurtocht wordt vervolgtVanaf die tijd word Keervliet niet meer als heerlijkheid genoemd.

In beide boekwerken, wordt verwezen naar de Zeeuwse kroniekschrijver Jan Reygersbergh anno 1500. De website is wederom per 27 januari 2017 geüpdate met mijn inziens leuke wetenswaardigheden en ondersteunende links.Nog een aanwijzing vond ik in de encyclopedie van Zeeland. Nl. dat het zeer mogelijk is geweest dat "Sent Andriese" in de hofstede van Vliete zou hebben gewoond. De patroonheilige van Arnoldus was Sint Andreas.


Huis te Aerdt  Herwen

 

Er was ook nog een heus familie kasteel in bezit. Jhr. Mr. Gijsbert schonk het kasteel in 1961 'bevrijdingsdag' namens de familie De Kuijper aan "Stichting Gelders landschap en kastelen". Niet omdat hij zo'n gulle bui had, maar omdat het kasteel in de oorlog door de bezetter ernstig is beschadigd. Het dak was als uitkijkpost opengebroken, waardoor natuurlijk regenwater en weersinvloeden de rest van het verval deden. Het huis is in die tijd leeg geplunderd. Alles van waarde was meegenomen of kapot gemaakt. Omdat het direct naast de Duitse grens ligt, zal Duitse buren nijd in oorlogstijd daar ook wel een steentje aan hebben bijgedragen.  Kort gesproken, de kosten van herstel overstegen de waarde van het bezit en het vermogen van een particulier.  Er bleven 2 opties over. Afbreken zou een stuk historie vernietigen, dus bleek schenken met renovatie besluit  de beste oplossing. Een initiatief groep en de gemeente  Herwen, zetten zich hiervoor in. In dit verband is er ook nog een historie, een groen boekje (in mijn bezit) over het huis geschreven

  
In 1968 is het bouwhuis aan de Stichting gegeven en de akte is verleden door notaris H.M. Sasse (thans Dirkzwager notarissen)

Er zijn destijds geen privéleges bedongen bij de overdracht van huis Aerdt. Wel heeft de belendende boer het recht van overpad (erfdienstbaarheid) voor het huis langs. De akte is destijds in 1961 op bevrijdingsdag verleden door notaris A. Prakken te Arnhem (thans Dirkzwager Notarissen) voor een symbolisch bedrag.

Ik heb in juli 2016 een privé rondleiding gekregen door de heren W.van Vliet beheerder, en conservator S. Wolterink, door huis Aerdt. Het viel mij op dat binnenshuis alle verwijzingen naar andere (Hugenpoth) bewoners wezen, maar naar de schenker, Jhr. De Kuijper niets. Hierom een foto van binnen met mij en op de achtergrond een portret van Eduard de gouverneur ingeplakt.

 

Baronie HerckenroyDe enorme abdij van Herkenrode

Uit de enorm rijke erfenis van Margaretha van Gerwen, behoorde ook de Baronie Herckenroy (oude spelling) Diverse voorvaderen van 6e tot 11e mochten zich Baron van herckenroy noemen, Robert is zo ook vermeld in de genealogie Graven van Holland. Een Baronie in Vlaanderen/Bourgondië nabij Hasselt. Hiermee mogen de mannen uit de familie volgens Belgisch/Frans recht zich nog steeds Chevailier ofwel ridder noemen

De abdij werd rond 1182 gesticht door Gerard, graaf van Loon. welke onderdeel uitmaakt van de latere baronie. Hij verkocht een deel van zijn domein aan een broeder uit Aulne, die er een klooster voor Cisterciënzerinnen stichtte. De verkoop was bedoeld om zijn deelname aan de kruistocht te financieren. Daarnaast gaf hij een aantal tienden als onderpand voor een lening. Aangezien de graaf overleed bij het beleg van Akko, kon hij zijn lening niet terugbetalen en verwierf het klooster aanzienlijke rijkdommen. In 1217 werd de abdij opgenomen in de orde van Cîteaux. Zij was de eerste en werd de grootste en rijkste vrouwenabdij van die orde in de Nederlanden.

De enorme abdij Herckenrode


Achterzijde Aerdt te Herwen

Hoofd ingang Abdij Herckenrode


Kasteel Dommelrode of De Bocht te Sint Oedenrode.

 

Joseph Fransiscus De Kuijper, verkocht de grond rond de nieuwe haven en de willemsvaart zo goed geprijst dat een kasteel welke in st. Oedenrode te koop stond als belegging ook aangekocht werd. Hij verhuurde het weer aan een groep zusters Augustinessen, zodat deze belegging ook weer ruimschoots zijn kost terugverdiende. Over de verdere bezittingen van de familie in Veghel is in 2015 een aardig stuk geschreven "De Erflaters van Veghel"

Dit verhaal handelt over een 13e eeuw ridder "Arnould de Cupere" die via de Zeeuwse politiek in contact komt met Graaf Floris V van Holland. Hij treedt bij de Graaf in dienst als aanvoerder van zijn persoonlijke lijfwacht . Vanuit deze positie beziet hij de handelwijze van Graaf Floris V, voor wat betreft zijn politieke en economische motieven. Na de dood van Floris V, viel Arnould samen met zijn zwagers Jan en Costijn van Renesse via intriges van Zeeuwse edelen in ongenade bij Graaf Jan I.

In de boekhandel betaald u voor de ebook versie 7,95Op mijn website nog steeds gratis te downloaden:

Een gratis download van het Ebook  in  PDF 

Naast alle ruim beschreven takken van het geslacht vond ik ook nog een Duitse Theoloog De Cuyper, Staatsman Abraham Kuyper en een kuiper gordel ver weg in het heelal. Heeft hier waarschijnlijk allemaal niets mee te maken maar toch aardig te vermelden. Zie verder de diverse hoofdstukken:

Navigation